Kancelaria Adwokacka
Ewelina Papaj-Gajek

Adwokat - kancelaria adwokacka Katowice - pomoc prawna i porady

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Eweliny Papaj – Gajek świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Kancelaria reprezentuje Klientów w oparciu o bogate podstawy wiedzy fachowej oraz według najwyższych standardów etycznych zawodu adwokata.

Podstawą działania Kancelarii jest indywidualne podejście adwokata do każdego powierzonego mu problemu oraz bieżące informowanie Klienta o kolejnych etapach prowadzonej sprawy.

Szczególnie istotnym jest zbudowanie więzi z Klientem polegającej na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie. Taka relacja, połączona z pełną poufnością przekazanych kancelarii informacji, pozwala w sposób profesjonalny reprezentować interesy Klienta.

Adwokat Ewelina Papaj-Gajek

Zespół

Adwokat Ewelina Papaj-Gajek

Adwokat Ewelina Papaj-Gajek

Założyciel i właściciel Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - kierunek prawo (2002 - 2007) oraz podyplomowych studiów z zakresu Wyceny i gospodarki nieruchomościami (2008 – 2009). W latach 2011 – 2013 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, w tym spraw o rozwód i separację, dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dziećmi czy w sprawach o alimenty czy podział majątku, a także prawa spadkowego, w tym spraw o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek czy dział spadku.

Specjalizuje się w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, w szczególności regulacją stanów prawnych nieruchomości ( w tym zasiedzenia), umowami dotyczącymi nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, wywłaszczeniami i zwrotami nieruchomości. Posiada duże doświadczenie w zakresie służebności gruntowych i służebności przesyłu. Posiada doświadczenie w sprawach administracyjnych zdobyte podczas sprawowania obsługi prawnej Urzędu Miasta Tychy trwającej niemal 9 lat.

Reprezentuje klientów w procesach karnych, zarówno jako obrońca, jak i jako pełnomocnik, na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, a także w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego dotyczących m.in. odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia, wyroku łącznego.

Radca prawny Miłosz Surdziel

Radca prawny Miłosz Surdziel

Założyciel i właściciel KMS Legal Miłosz Surdziel z siedzibą w Tychach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiów stacjonarnych - kierunek prawo (1997 - 2002). W latach 2006 – 2009 odbywał aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną zdanym egzaminem radcowskim w 2009 r. W Wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt 2726. Specjalizuje się w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, prawnymi aspektami procesów budowlanych i inwestycyjnych oraz planowaniem przestrzennym, a także prawie autorskim oraz obsłudze przedsiębiorców telekomunikacyjnych i świadczących usługi w obszarze tzw. „nowych technologii”. Posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, a także w zakresie tworzenia, rejestrowania oraz doradztwa świadczonego fundacjom i stowarzyszeniom. Świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i handlowego oraz cywilnego.

Aplikant adwokacki Oliwia Babiarz

Aplikant adwokacki Oliwia Babiarz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiów - kierunek prawo (2008 - 2013). Od 2015r. aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego, zwłaszcza windykacji należności, w tym e – windykacji (elektroniczne postępowanie upominawcze). Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spadkowego, prawa sportowego, a ponadto interesuje się prawem ochrony danych osobowych. Wyróżniona w konkursie na esej pt. „Zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w celu stworzenia portalu społecznościowego do wymiany informacji między kibicami piłki nożnej” zorganizowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, dzięki czemu odbyła w niniejszej instytucji miesięczny staż.

Oferta

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych m. in. w następujących dziedzinach prawa:

Prawo karne

w szczególności:

 • jako obrońca w sprawach karnych i wykroczeniowych
 • jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego
 • odszkodowania za niesłuszne skazanie, nieuzasadnione zatrzymanie czy tymczasowe aresztowanie
 • na etapie postępowania wykonawczego m. in. w sprawach dotyczących odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • wyrok łączny
 • zatarcie skazania

Prawo cywilne

w szczególności:

 • sprawy o ochronę własności lub posiadania
 • bezumowne korzystanie
 • stwierdzenie zasiedzenia
 • zniesienie i ustanowienie służebności gruntowych, osobistych lub przesyłu
 • sprawy o zapłatę i windykacja wierzytelności, w tym e-windykacja (elektroniczne postępowanie upominawcze)
 • pozew o eksmisję
 • odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę
 • wypadki komunikacyjne
 • błędy lekarskie

Prawo spadkowe

w szczególności:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i z testamentu
 • sprawy o zachowek
 • dział spadku i zniesienie współwłasności
 • zapis windykacyjny

Prawo rodzinne i opiekuńcze

w szczególności:

 • rozwód i separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • ubezwłasnowolnienie
 • alimenty
 • władza rodzicielska i kontakty z dziećmi
 • sądowe ustalenie ojcostwa/macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa

Prawo pracy

w szczególności:

 • nieuzasadnione zwolnienie z pracy lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • przywrócenie do pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia
 • zakaz konkurencji
 • odpowiedzialność pracownicza
 • odprawy i zwolnienia grupowe
 • choroba zawodowa
 • renta z tytułu niezdolności do pracy

Sprawy gospodarcze i handlowe

w szczególności:

 • zakładanie spółek handlowych
 • umowa lub statut spółki
 • obsługa prawna spółek
 • przekształcenie, łączenie lub likwidacja spółek
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty
 • fundacje i stowarzyszenia

Prawo administracyjne

w szczególności:

 • gospodarka nieruchomościami
 • aktualizacja opłat rocznych
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • zwroty nieruchomości i wywłaszczenia
 • decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na budowę
 • zameldowanie / wymeldowanie
 • wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
 • skarga na uchwałę rady miasta

Wysokość wynagrodzenia za zaświadczone usługi jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem i jest uzależniona od stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy oraz terminu wykonania zlecenia. Wynagrodzenie może zostać ustalone wg jednej z dwóch zasad: ryczałtowo za wykonanie całego zlecenia, niezależnie od czasu trwania i nakładu pracy lub na podstawie systemu godzinowego.

Aktualności

Alimenty, alimenty, alimenty…

Jak rozwiązać w sądzie kwestię alimentów na dzieci, gdy strony zamierzają się rozwieść? W mojej praktyce często zdarza się, że do Kancelarii trafiają Klienci (zazwyczaj Klientki), którzy oczekują poprowadzenia ich sprawy rozwodowej, w tym również uzyskania alimentów na dzieci małżeńskie, [...]

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – kiedy można się o nie ubiegać?

Zgodnie z art. 77 kodeksu karnego skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania [...]

Dziecko urodzone na emigracji w Wielkiej Brytanii.

W chwili obecnej uznaje się, że około 1 miliona Polaków przebywa na emigracji w Wielkiej Brytanii. Większość z tych osób są to osoby młode, które albo wyjechały do Wielkiej Brytanii same i poznały tam „drugą połówkę” albo też wyjechały wraz [...]

Jak się rozwieść? czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o ROZWODZIE!

W polskim prawie małżeństwo może być rozwiązane jedynie przez rozwód. O rozwodzie orzeka sąd okręgowy po przeprowadzeniu rozprawy. Jak w praktyce wygląda przeprowadzenie rozwodu? Zacząć należy od sporządzenia pozwu o rozwód, w którym należy wykazać, że między małżonkami nastąpił trwały [...]

SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Od kilku lat, a dokładnie od 2007 r. polskie prawo karne przewiduje możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego ( dalej SDE). Przez krótki okres czasu tj. od 01.07.2015 r. do 15.04.2016 r. SDE stał się rodzajem [...]

Wypowiedzenie umowy o pracę a okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Kodeks pracy przewiduje kilka rodzajów umów o pracę. Najczęściej spotykanymi umowami o pracę są umowa o pracę na czas określony i umowa o pracę na czas nieokreślony. Jak było…? Do niedawna rozwiązanie każdej z tych umów wyglądało inaczej. Co do [...]

E-porada

Szanując czas swoich Klientów, Kancelaria stworzyła usługę, która pozwala Klientom uzyskanie porady prawnej (opinii prawnej, informacji prawnej, projektu umowy lub pisma procesowego) bez konieczności wychodzenia z domu.

Celem uzyskania e – porady prawnej wystarczy w formie elektronicznej przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy oraz sformułować pytanie prawne, które ma być przedmiotem porady. Kancelaria wycenia koszt udzielenia porady i wskazuje czas realizacji zlecenia. Po akceptacji w/w przez Klienta, Kancelaria udziela porady prawnej w formie mailowej.

Kontakt

 • Kancelaria Adwokacka
  Ewelina Papaj-Gajek
 • ul. Przemysłowa 10 pok. 124 I piętro
  40-020 Katowice
  ( koło CH Belg )
 • +48 512 229 519
 • NIP: 656 226 40 26
 • ING Bank Śląski S.A.
  Nr konta: 65 1050 1214 1000 0097 0112 7145