Kancelaria Adwokacka Katowice
Ewelina Papaj-Gajek

Kancelaria adwokacka Katowice | Adwokat Katowice | Pomoc prawna i porady

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Eweliny Papaj – Gajek świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Kancelaria adwokacka reprezentuje Klientów w oparciu o bogate podstawy wiedzy fachowej oraz według najwyższych standardów etycznych zawodu adwokata.

Podstawą działania Kancelarii jest indywidualne podejście adwokata do każdego powierzonego mu problemu oraz bieżące informowanie Klienta o kolejnych etapach prowadzonej sprawy.

Szczególnie istotnym jest zbudowanie więzi z Klientem polegającej na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie. Taka relacja, połączona z pełną poufnością przekazanych kancelarii informacji, pozwala w sposób profesjonalny reprezentować interesy Klienta.

Adwokat Ewelina Papaj-Gajek

Zespół

Adwokat Ewelina Papaj-Gajek

Adwokat Ewelina Papaj-Gajek

Założyciel i właściciel Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - kierunek prawo (2002 - 2007) oraz podyplomowych studiów z zakresu Wyceny i gospodarki nieruchomościami (2008 – 2009). W latach 2011 – 2013 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, w tym spraw o rozwód i separację, dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dziećmi czy w sprawach o alimenty czy podział majątku, a także prawa spadkowego, w tym spraw o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek czy dział spadku.

Specjalizuje się w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, w szczególności regulacją stanów prawnych nieruchomości ( w tym zasiedzenia), umowami dotyczącymi nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, wywłaszczeniami i zwrotami nieruchomości. Posiada duże doświadczenie w zakresie służebności gruntowych i służebności przesyłu. Posiada doświadczenie w sprawach administracyjnych zdobyte podczas sprawowania obsługi prawnej Urzędu Miasta Tychy trwającej niemal 9 lat.

Reprezentuje klientów w procesach karnych, zarówno jako obrońca, jak i jako pełnomocnik, na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, a także w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego dotyczących m.in. odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia, wyroku łącznego.

Radca prawny Miłosz Surdziel

Radca prawny Miłosz Surdziel

Założyciel i właściciel KMS Legal Miłosz Surdziel z siedzibą w Tychach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiów stacjonarnych - kierunek prawo (1997 - 2002). W latach 2006 – 2009 odbywał aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną zdanym egzaminem radcowskim w 2009 r. W Wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt 2726.

Specjalizuje się w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, prawnymi aspektami procesów budowlanych i inwestycyjnych oraz planowaniem przestrzennym, a także prawie autorskim oraz obsłudze przedsiębiorców telekomunikacyjnych i świadczących usługi w obszarze tzw. „nowych technologii”.

Posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, a także w zakresie tworzenia, rejestrowania oraz doradztwa świadczonego fundacjom i stowarzyszeniom. Świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i handlowego oraz cywilnego.

Aplikant adwokacki Oliwia Babiarz

Adwokat
Oliwia Babiarz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – studiów na kierunku prawo (2008 – 2013) oraz podyplomowych studiów z zakresu Służby Zagranicznej i Międzynarodowej odbytych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2016-2017). W latach 2015 – 2018 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W latach 2017-2018 była pracownikiem Wydziału ekonomiczno-politycznego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Atenach. Biegle władam językiem angielskim, w tym także posługuje się terminologią prawniczą.

W obszarze swojej praktyki zajmuje się problemami związanymi z tematyką karną, jak również sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego tj. regulacjami stanu prawnego nieruchomości, sporządzaniem umów, czy też pomocą prawną w zakresie roszczeń odszkodowawczych i związanych z dochodzeniem zadośćuczynienia.

Adwokat Oliwia Babiarz specjalizuje się ponadto w sprawach z zakresu prawa sportowego poprzez świadczenie usług na rzecz zawodników bądź klubów piłkarskich.

Oferta

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych m. in. w następujących dziedzinach prawa:

Prawo karne

w szczególności:

 • jako obrońca w sprawach karnych i wykroczeniowych
 • jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego
 • odszkodowania za niesłuszne skazanie, nieuzasadnione zatrzymanie czy tymczasowe aresztowanie
 • na etapie postępowania wykonawczego m. in. w sprawach dotyczących odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • wyrok łączny
 • zatarcie skazania

Prawo cywilne

w szczególności:

 • sprawy o ochronę własności lub posiadania
 • bezumowne korzystanie
 • stwierdzenie zasiedzenia
 • zniesienie i ustanowienie służebności gruntowych, osobistych lub przesyłu
 • sprawy o zapłatę i windykacja wierzytelności, w tym e-windykacja (elektroniczne postępowanie upominawcze)
 • pozew o eksmisję
 • odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę
 • wypadki komunikacyjne
 • błędy lekarskie

Prawo spadkowe

w szczególności:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i z testamentu
 • sprawy o zachowek
 • dział spadku i zniesienie współwłasności
 • zapis windykacyjny

Prawo rodzinne i opiekuńcze

w szczególności:

 • rozwód i separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • ubezwłasnowolnienie
 • alimenty
 • władza rodzicielska i kontakty z dziećmi
 • sądowe ustalenie ojcostwa/macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa

Prawo pracy

w szczególności:

 • nieuzasadnione zwolnienie z pracy lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • przywrócenie do pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia
 • zakaz konkurencji
 • odpowiedzialność pracownicza
 • odprawy i zwolnienia grupowe
 • choroba zawodowa
 • renta z tytułu niezdolności do pracy

Sprawy gospodarcze i handlowe

w szczególności:

 • zakładanie spółek handlowych
 • umowa lub statut spółki
 • obsługa prawna spółek
 • przekształcenie, łączenie lub likwidacja spółek
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty
 • fundacje i stowarzyszenia

Prawo administracyjne

w szczególności:

 • gospodarka nieruchomościami
 • aktualizacja opłat rocznych
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • zwroty nieruchomości i wywłaszczenia
 • decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na budowę
 • zameldowanie / wymeldowanie
 • wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
 • skarga na uchwałę rady miasta

Wysokość wynagrodzenia za zaświadczone usługi jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem i jest uzależniona od stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy oraz terminu wykonania zlecenia. Wynagrodzenie może zostać ustalone wg jednej z dwóch zasad: ryczałtowo za wykonanie całego zlecenia, niezależnie od czasu trwania i nakładu pracy lub na podstawie systemu godzinowego.

Aktualności

Fundusz alimentacyjny: 
Kto może liczyć na wsparcie?

Zasądzone przez sąd alimenty nie zawsze są płacone, a nawet nie zawsze udaje nam się je wyegzekwować u Komornika. Co wtedy można zrobić? W takich sytuacjach możemy ubiegać się o ich wypłatę przez fundusz alimentacyjny. Od dnia 01.10.2020 r. obowiązuje [...]

Co zrobić, jeśli podczas Strajku Kobiet zatrzyma nas policja? Oto lista naszych praw i obowiązków

W polskim prawie w stosunku do osoby fizycznej można zastosować cztery rodzaje zatrzymań: 1/. zatrzymanie prewencyjne (na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji, wobec osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla [...]

Spadkobierca, spadkodawca, spadek, dziedziczenie – co to jest?

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, który określa skutki prawne śmierci osoby fizycznej. Śmierć podmiotu, któremu przysługiwało określone prawo, co do zasady nie pociąga za sobą wygaśnięcia tego prawa. Istniejące w chwili śmierci osoby fizycznej stosunki cywilnoprawne także co do [...]

Więź emocjonalna z dzieckiem jako dobro osobiste

W nauce prawa rodzinnego podkreśla się potrzebę zagwarantowania dziecku rodziców rozwodzących się lub z innych powodów żyjących w rozłączeniu, respektowania jego naturalnego prawa do wychowania przez oboje rodziców. Prawo dziecka do obojga rodziców wynika z treści przepisu art. 9 Konwencji [...]

Zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Dowiadujesz się, że otrzymałeś spadek, a jednocześnie okazuje się, że w skład spadku wchodzą same długi? Co robić dalej? Musisz odrzucić spadek. (więcej…)

Dziedziczenie ustawowe a testamentowe

Kodeks cywilny reguluje kwestie dotyczące dziedziczenia po osobie zmarłej. Kodeks przewiduje, że dziedziczenie może przybrać formę dziedziczenia ustawowego albo testamentowego. Czy różnią się te formy dziedziczenia? Czy wzajemnie się wykluczają? Czy mogą istnieć obok siebie?W niniejszym wpisie postaram się przybliżyć [...]

E-porada

Szanując czas swoich Klientów, Kancelaria adwokacka stworzyła usługę (pomoc prawną / obsługę prawną), która pozwala Klientom uzyskanie porady prawnej (opinii prawnej, informacji prawnej, projektu umowy lub pisma procesowego) bez konieczności wychodzenia z domu.


Celem uzyskania e – porady prawnej wystarczy w formie elektronicznej przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy oraz sformułować pytanie prawne, które ma być przedmiotem porady. Kancelaria wycenia koszt udzielenia porady i wskazuje czas realizacji zlecenia. Po akceptacji w/w przez Klienta, Kancelaria adwokacka udziela porady prawnej w formie mailowej.

Kontakt

 • Kancelaria Adwokacka
  Ewelina Papaj-Gajek
 • ul. Przemysłowa 10 pok. 124 I piętro
  40-020 Katowice
  ( koło CH Belg )
 • +48 512 229 519
 • NIP: 656 226 40 26
 • ING Bank Śląski S.A.
  Nr konta: 65 1050 1214 1000 0097 0112 7145